Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria

Logo - Fundusze Europejskie

„Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:

3 132 810,00 PLN

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”

Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

Finansowanie:

● 2 037 600,00 PLN

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

●  509 400,00 PLN

z budżetu Gminy Bogoria

oraz wkład na wydatki niekwalifikowane w kwocie 585 810,00 PLN

Termin realizacji:

16.11.2017 – 31.12.2019

Opis projektu:

Projekt polega na kompleksowej rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria. Głównym celem planowanych robót jest usprawnienie działania istniejących instalacji technologicznych na obiektach oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Bogorii. Planowane do realizacji przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy.

W ramach projektu planowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii.

● Wymiana zasilania energetycznego od transformatora na dz. 677/2 w Bogorii do budynku socjalnego na dz. 868.

● Przebudowa pompowni ścieków polegająca na wymianie studni, pomp oraz wykonaniu dodatkowej sieci kanalizacji z pompowni do zbiorników, prace odtworzeniowe.

● Przebudowa poletek osadów (wykonanie zadaszenia, drenażu i przenośnika taśmowego do usuwania osadu).

● Wykonanie odwodnienia hali technologicznej przy sitopiaskowniku, i prasie.

● Wykonanie instalacji elektrycznej hali,

● wymiana agregatu prądotwórczego,

2. Budowa ciśnieniowego zbiornika wody w miejscowości Jurkowice o pojemności 150 m3.

3. Budowa głównej sieci wodociągowej (magistrali) w miejscowościach; Kiełczyna, Przyborowice, Gorzków (Ø 200mm wykonanej z PE o długości ok. 2800 mb.). Przedsięwzięcie polega na wymianie sieci głównej wodociągowej i ma na celu poprawę ciśnienia w sieci, jakości i bezpieczeństwa p/poż. na życia mieszkańców rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody.

4. Przebudowa pompowni ścieków w miejscowości Rosołówka, Kolonia Gorzków, Bogoria – osiedle Ujazd.

● wymiana studni,

● wymiana zasilania,

● wymiana urządzeń (automatyki) wraz z pompami,

● prace odtworzeniowe.

5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogoria. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku 2,5 km oraz wymiana 54 studzienek kanalizacyjnych. Przebudowa dotyczy ulic: Jędrusiów, Sandomierska, Cmentarna i Polna.

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bogoria. Cel bezpośredni projektu wpisuje się w cel szczegółowy działania 4.3 w ramach RPOWŚ, tj. "Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych".

Osiągnięcie wskazanego celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez kompleksową rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria. Działania objęte projektem przyczynią się przede wszystkim do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemów odprowadzania ścieków i doprowadzania wody na terenie aglomeracji.

Realizacja przedsięwzięcia zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie dalszego skażania gruntów, wód gruntowych i powierzchniowych. Analizowane przedsięwzięcie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Bogoria oraz przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców.

Celami szczegółowymi projektu są:

● zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,

● zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę,

● odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych,

● wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów aglomeracji,

● zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi,

● wzrost konkurencyjności obszarów objętych projektem jako miejsc przyjaznych do życia, pracy i odpoczynku,

● poprawa jakości życia w aglomeracji i wzrost zadowolenia mieszkańców.

 

Planowane efekty:

Zaplanowane prace w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach mają charakter kompleksowy, których efektem będzie nowoczesny, rozbudowany obiekt edukacji przedszkolnej i szkolnej, łączący walory edukacyjne z użytkowo-eksploatacyjnymi (np. zmniejszenie średniorocznych kosztów użytkowania obiektu w Jurkowicach w efekcie przeprowadzenia termomodernizacji).

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura edukacyjna, przyczyniająca się do poprawy warunków nauczania już od poziomu przedszkolnego. W dłuższej perspektywie funkcjonowanie tak rozbudowanej placówki edukacyjnej na terenie Gminy Bogoria przyczyni się również do poprawy wyników nauczania i lepszego rozwoju osobistego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które uczęszczają do Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach.

Realizacja projektu powinna przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

● poprawa warunków na rzecz edukacji przedszkolnej i szkolnej,

● zmiana negatywnych stereotypów na temat szans edukacyjnych na obszarach wiejskich,

● pozyskanie dodatkowych, znacznych, zewnętrznych funduszy na rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bogoria,

● poprawa możliwości pełnego rozwoju mentalno-sportowo-edukacyjnego już od okresu przedszkolnego, poprzez pełen okres szkoły podstawowej w ramach jednej lokalizacji,

● nadanie nowej jakości i możliwości integracyjno-aktywizujących od poziomu przedszkolnego na obszarach defaworyzowanych (poprawa warunków kształcenia w przedszkolu i szkole podstawowej, spędzania czasu w ramach wspólnych posiłków i zróżnicowanych zajęć sportowych na wielofunkcyjnym boisku)

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl