Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


  • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Zaproszenie do składania ofert w konkursie dot. sprzedaży ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wytrzorzonych na Oczyszczalni ścieków w Bogorii.

Bogoria, dn. 16.09.2016r.

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Bogoria ul. Opatowska 13, 28- 210 Bogoria, REGON 830409637, NIP 866-16-03-248, zaprasza do składania ofert w konkursie dotyczącym:

sprzedaży ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie
19 08 05 wytworzonych na Oczyszczalni ścieków w Bogorii

 

1. Opis przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 Celem sprzedaży jest zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków w Bogorii powstają w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

 

Dopuszcza się odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na podstawie art. 96 w/w ustawy o odpadach tj.

  1. w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu  handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
  2. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  3. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  4. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
  5. przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
    i zagospodarowania terenu.

Miejscem odbioru osadu jest Oczyszczalnia Ścieków w Bogorii. Aktualnych informacji dotyczących komunalnych osadów ściekowych udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu, tel. (015) 867 40 86 wew. 39

 

2. Sposób przeprowadzenie konkursu oraz informacje dotyczące zawarcia umowy:

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które złożą pisemną ofertę w określonym terminie i miejscu.

W celu spełnienia warunków udziału w konkursie oraz w celu uznania formalnej poprawności oferty musi ona zawierać następujące aktualne oryginalne dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

1. dane identyfikacyjne oferenta ( imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy )

2. ofertę cenową netto i brutto za 1 Mg osadu na druku wg załącznika Nr 1,

3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń - złożone na załącznika Nr 2,

 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem składanych kserokopii musi być dokonane przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bogorii lub przesyłać
w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy w Bogorii, 28- 210  Bogoria, ul. Opatowska 13 w terminie do 23.09.2016 r. do godz. 1400 .

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2016 r. o godz. 1410 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Bogorii – adres j.w.

 

Organizator wybierze jako najkorzystniejszą ofertę która:

- spełnia wymogi niniejszego ogłoszenia,

- zawiera najwyższą cenę jaką oferuje uczestnik postępowania za wykonaną usługę.

 

Organizator może żądać uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dot. ofert.

 

Jeżeli zostaną złożone oferty z równorzędną ceną Organizator może wezwać uczestników

którzy złożyli takie oferty do ponownego ich złożenia, przy czym, ponownie złożone oferty nie mogą zawierać ceny niższej niż cena poprzednia.

 

Odbiór osadu będzie następował własnym transportem i na własny koszt uczestnika lub odpłatnie transportem zapewnionym przez Gminę w Bogorii, w terminach uzgodnionych w umowie. Fakt odbioru osadu będzie potwierdzony kartą przekazania odpadu przez obie strony.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz.21).

 

 

           

                                                                                                Wójt Gminy Bogoria

                                                                                               mgr Władysław Brudek

Urząd Gminy Bogoria

ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Telefon: 015 867-42-81
Fax: 015 867-42-81
Adres e-mail: urzad@bogoria.pl